Welcome To Saytunes
Welcome, Guest

| Sign In | Register | Contact Us

logout


saytunesSONGS:
Ndinopa Kutenda-I Give Thanks
Band: Heavenly Harmony
After a series of deaths of siblings, I was compelled to realize I had not been grateful enough for their being part of my life. So this song thanks God even for the second, minute and morning He gives me each day
Ndinopa Kutenda. Words/Music by Ezekiel Tadiwa Chitereka
Ndikafunga idzo hondo dzemweya
Dzamunondirwira Tenzi wangu
Ndinopa kutenda
Ndikafunga kundichengeta kwamunoita
Mambo wangu ndinopa kutenda
Pakati pehusiku munondichengeta
Mondidzivirira kumadzikirira
Ndikafunga hutano hwangu
kusimba kwandakaitawo Mambo
Torai kutenda
Ndikafunga hutano hwandinahwo ini
Nemhuri yangu Mambo torai kutenda
Kungomutswa mangwanani
Ndiri mupenyu Mwari wangu
Ndinopa kutenda
Kungondimutsa kwamunoita
Ndiri mupenyu mangwanani
Ndinopa kutenda
Idzo hama dzangu dzamunongochengeta
Ndinokutendai
Gamuchirai kutenda kwangu
Ndinopa kutenda
'Sally Tube
'Espiritu
'Say Timbrels
'Sayworship
'Say Survey
'SC blog
'Saystock photos
'Revolution Hawaii
'SayCause