Welcome To Saytunes
Welcome, Guest

| Sign In | Register | Contact Us

logout


saytunesSONGS:
Zuva Remufaro
Band: Heavenly Harmony
A song of thanks to God for making this day possible.; In Shona (Zimbabwean)
Zuva Remufaro.Words/Music by Ezekiel.
Tinokutendai Mwari nezuva rino ramatipa
Tange takarimirira Mambo kwemakore
Izuva remufaro nhasi mufaro wamatipa
Mwari rumbidzwai
Vavengi vedu vachanyara vaitifungira zvakaipa
Imi Mwari mave wakatendeka mamira pazvivimbiso zvenyu Mwari
Tinokutendai zuva rino ramatipa
Izuva remufaro izuva remhembero
Rumbidzwai Mwari wangu.
Shungu dzangu ini ndedzekuti ndisakunyadzisai
Zvazvadai Mwari wangu ndiratidzeiwo chiso chenyu Ndiudzeiwo kuda kwenyu
Ndifambiseiwo mumakwara enyu ndichavimba nemi ndichavimba nemi
Ndokutsvakai Ishe mumakwara angu ese
Mugoruramisa nzira dzangu
Tungamirirai mwana wenyu
Tungamirirai vana venyu
'SayCause
'SC blog
'Revolution Hawaii
'Saystock photos
'Sally Tube
'Say Timbrels
'Say Survey
'Espiritu
'Sayworship