Welcome To Saytunes
Welcome, Guest

| Sign In | Register | Contact Us

logout


saytunesSONGS:
Hakuna Huranda-All heirs by faith
Band: Heavenly Harmony
We are all co- hiers in Christ.; No Jews nor Gentiles, male nor female.; Based on Galatians 3:28
Hakuna Huranda. Words/Music by Ezekiel
Kune vanotenda hakuchina muranda
Hakuchina kusungwa kune vanotenda
Tose tava madzikoma
Hakuchina muJuda Hakuchina muHedheni
Hakuna murume hakuna mudzimai
Tiri vana vaMwari tose nekutenda
Tiri vadyi venhaka tose
MuJuda kana muHedheni
Kwete nekuda kwemabasa atakaita
Asi nenyasha dzake Mwari
Wakatitenga neropa rake
Tingadai takaraswa asi nhasi tava vake
Hakuchina muJuda hakuchina muhedheni
Hakuchina muranda hakuchina kutukwa
Tikafamba muMweya waMwari
Hapana kupomerwa mhosva
Tikafamba muchiedza chake
'Sally Tube
'SC blog
'Say Survey
'Say Timbrels
'Saystock photos
'Revolution Hawaii
'SayCause
'Espiritu
'Sayworship