Welcome To Saytunes
Welcome, Guest

| Sign In | Register | Contact Us

logout


saytunesSONGS:
Varipo-He is there
Band: Heavenly Harmony
There are times when it seems like God is nowhere near our situations.; In this song I try to remind us that even in those moments, God is still God and there.
Varipo. Words/Music by Ezekiel
Paya wanetseka wofunga ndakonewa
Hama dzakusiya shamwari dzatiza
Rangarira kuti uyeuke kuti
Jehova Shammah varipo
Varipowo Mwari varipo
Jehova Shammah varipo
Ranarira kuti uyeuke kuti
Jehova Shammah varipo
Muviri warwadza hutano hwapera
Chiremba atadza wozviudza aniko
Rangarira kuti uyeuke kuti
Jehova Rapha varipo
Nzara yakuruma basa rashaikwa
Vana vongachema zveupenyu zvashupa
Rangarira kuti uyeuke kuti
Jehova Jire varipo
'SayCause
'Sayworship
'Saystock photos
'Revolution Hawaii
'SC blog
'Say Timbrels
'Espiritu
'Sally Tube
'Say Survey